WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:69 回復:2 發表於 前天 08:47
本主題由 212love 於 12 小時前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png
/ \- Y% U: p* _' i6 p7 v# J- q
6 E# g0 V& E* a( `9 l9 G◎译 名 自由鸟1 f: Z4 m  }( J( U& S4 p
◎片 名 Free Byrd4 o' ^* ~' l, L  @3 a7 L8 z  W
◎年 代 2021
! {6 B: R7 \! [0 F6 M2 {, Y◎产 地 美国
5 ~' h' E- i4 ^◎类 别 喜剧
. i. [6 T0 q  |% Z8 @◎语 言 英语
/ G  ^. U2 b$ g; p4 k, w. s◎上映日期 2021-04-01(美国)$ v9 m1 p) P- v6 I( v0 A( D
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
6 g: n. r0 z4 o9 Y& d5 X◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/
( c. I( M. [! b: v/ x. D◎片 长 89分钟4 i8 O$ G8 K* n; `; q2 w5 i
◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry  c2 i. w/ o- z2 p
   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery  D  }( J* R" i+ `9 r
   珍妮·扬 Jeanne Young9 I2 ?3 D7 R- e
# A; {' s# R3 i& |) A3 h  ?( L& d% a
◎简 介
( z% j! |0 Z+ |& k+ i: C! k7 b, X( f  {$ o, u# [1 W
 A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.
" N: k, j4 x  Y) z# y" b5 c- v$ ?Video: u  |; ?- z% I: k
ID : 1
8 \- N" V  t$ f3 x: cFormat : AVC4 a1 R; o* c' B# x9 W
Format/Info : Advanced Video Codec, o7 T" j- ^% H1 [: c
Format profile : [email protected]
" @8 Q; @9 d0 T4 D# sFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
4 `1 Z4 c0 O9 yFormat settings, CABAC : Yes* {2 x+ ]0 h% m8 Y3 z5 N
Format settings, Reference frames : 4 frames
+ P, F7 p' R# c" WCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 ?+ Y+ Q# ~: l" A1 a0 kDuration : 1 h 29 min
7 b7 G  V: a2 N9 E% UBit rate mode : Constant1 Q& ~& J+ Z$ a. j$ h$ o
Bit rate : 8 524 kb/s
) H4 Y/ G  l* Y# G4 ^- E( jNominal bit rate : 10 000 kb/s
! E* S( n2 m8 ZWidth : 1 920 pixels
- U- v7 {* k1 X$ ?6 x9 FHeight : 1 040 pixels
7 n( a5 ?: h" @$ l- ~' N& X5 X* qDisplay aspect ratio : 1.85:1
5 l* y3 I. `' u, M) f3 tFrame rate mode : Constant& a- ~. @9 t( ^6 @" p: [& D
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
& b" O" K" }% E/ {2 Z  R/ F- lColor space : YUV# B( J; D$ l- R9 c9 v5 ~
Chroma subsampling : 4:2:0
. J; {& i: H0 V8 I0 J( ]3 [5 u3 hBit depth : 8 bits0 q1 {; B  v, {5 X5 @
Scan type : Progressive* i7 c" N. u* g, @& u6 Z
Bits/(Pixel*Frame) : 0.178+ |! w4 g: y3 y# L+ A
Stream size : 5.32 GiB (96%)4 M, q. K5 K) u* s# w
Language : English, p1 a* o$ @9 l8 z/ @7 o- V. L
Default : Yes
" b  Z, V7 M0 KForced : No8 f8 ^0 a6 }4 T3 |
Color range : Limited
' K/ j; a4 e9 {( z/ j, k; K4 S/ EColor primaries : BT.709
) `# e+ K! s( W; t& iTransfer characteristics : BT.709
% U3 I( Q* G" {! k' wMatrix coefficients : BT.709
* u! A" C. G( S9 U( e6 b9 f5 E
Audio! B$ y  `. m2 s& A9 H2 Q- `3 |/ ~) U
ID : 2
  n% ^8 E+ z2 C) @: IFormat : AC-3
: t. j7 s  R" Y% GFormat/Info : Audio Coding 34 I7 U  U$ b8 ?$ D
Commercial name : Dolby Digital: @- t/ r2 P& ~% |# Q
Codec ID : A_AC3' i5 m3 L6 p) ], `
Duration : 1 h 29 min
6 p1 G+ W& K+ @: k- {* rBit rate mode : Constant
) s% A4 r) F7 \. z3 N4 HBit rate : 384 kb/s
/ s8 m" p" |3 j8 f* @" ~* s+ zChannel(s) : 6 channels) q3 V" {0 {4 \( U
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
- c6 K) G! @$ K! ?  E# ?" T7 l' N4 N2 cSampling rate : 48.0 kHz! J: D& H; n8 H9 d
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
- J8 F+ u! g( f7 c1 ^9 ACompression mode : Lossy
/ F8 X  C; v" E/ j' YStream size : 245 MiB (4%)
" R8 `% i5 o7 s+ X; e8 m9 VLanguage : English/ O" \* F6 X0 V7 e2 p3 T& [! b
Service kind : Complete Main
7 R: D# K& u0 O6 ]$ QDefault : Yes
4 O; p; T+ H1 BForced : No
" L1 y& D: R. q1 `6 z' V6 _7 ?9 ~4 }' \" G
Text #10 }4 |% t. g& |2 m; k3 H+ y5 l, B" c
ID : 3
8 {/ A) ?4 i  z) V) nFormat : UTF-81 H+ n1 E) N: J
Codec ID : S_TEXT/UTF8
, M: p5 S" t$ q2 ]( S- u# fCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
3 }( ^( Q, l9 Q" B6 g% nDuration : 1 h 25 min
0 S: r2 ^/ {- Y+ B! K$ \- ]Bit rate : 74 b/s
6 f0 e4 K5 Q8 J. b4 F. KCount of elements : 16367 J3 P; a9 L8 K
Stream size : 46.3 KiB (0%)& O$ u5 A1 u$ V1 [: }
Title : English
9 \) w6 ]% l+ \Language : English: K7 u$ e% y% P' h$ l. J
Default : Yes
* s6 @8 m, _9 h8 ]% _5 i( |7 VForced : No0 O8 z( B4 [: E9 F' H8 P

/ E2 s/ r( Z2 K! l5 WText #2
7 t0 M2 S2 w! X2 k5 U- j: GID : 4
: l: q+ P5 D/ {& i4 TFormat : UTF-80 [$ |+ l! l, T6 b5 I5 Q0 e% S1 u
Codec ID : S_TEXT/UTF85 O/ c6 r! |% z) r5 q# o# p
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( N" u' Q0 k' M& m9 h4 X
Duration : 1 h 25 min
( p/ ~  s( ~2 ?/ W* n% s$ eBit rate : 76 b/s
; \% u. E3 \+ X4 j$ ]% d: [. BCount of elements : 1730
& }: m- }. A' K% T( eStream size : 48.0 KiB (0%)8 ]% w$ R7 R3 H) Y( h9 x
Title : English [SDH]& q3 H2 _  y& l% s3 O( B# V
Language : English* H. Y: ^% ]9 ]# m* x
Default : No8 _5 @# x$ |7 i/ `; A  A
Forced : No1 H8 ~: q  Y) _. r6 v, A

: m4 |; J) }8 Q3 YText #3# g: `" R  C$ W: k6 `$ B
ID : 5
! f/ x2 `6 O: g& H, M% m; l- V+ L4 [Format : UTF-80 d. w$ l5 U2 I4 f
Codec ID : S_TEXT/UTF82 f9 H6 i: i" V6 [5 B
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 h# [* j- Z4 h5 r. U) CDuration : 1 h 25 min
( N+ Z' y3 D, `  zBit rate : 79 b/s+ _7 \( M4 A3 @' u8 i! c$ x
Count of elements : 1782' S8 q# U) P6 F$ E; P1 C" M
Stream size : 49.8 KiB (0%), `2 O0 s6 I$ c% v
Title : Spanish [SDH]
& f0 N% {6 y; L1 rLanguage : Spanish
1 Q" O/ j1 L  G$ H0 E7 kDefault : No
% B- T/ M: z8 b' W/ a% M! p' K9 [Forced : No
3 J3 T4 G- K- N8 h+ Y/ ~$ W3 L, O; h6 }
Menu
) e1 J8 U; P9 q/ X  C% }00:00:00.000 : Chapter 1
8 t( _& d/ H) H' m; s00:09:41.289 : Chapter 2) h4 W5 ?7 F& U
00:19:48.521 : Chapter 39 Z1 i# B" I, f, n* ^
00:31:25.009 : Chapter 4) J% ^1 X0 L* K; [! K
00:39:14.144 : Chapter 5$ B2 i$ ~& f2 V+ B3 z5 C
00:49:24.587 : Chapter 6
, A* }6 E  f: x# Q' H& V00:57:55.179 : Chapter 7
/ N" Y$ [4 W* K) p" _( w  f01:09:47.724 : Chapter 8
, @. K+ R6 w' p7 ?) Y0 D01:19:56.666 : Chapter 9
, V3 q9 x, I# C7 W; m& Q# L01:26:15.753 : Chapter 10

; L; z* O! L$ J& e1 Y
& G" A* C4 B6 @/ |: q& e
  k& q( r! i& r5 S+ v5 D7 ^9 {

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 3

本帖點贊的會員︰

累計簽到:69 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1090 天
連續簽到:35 天
發表於 前天 08:47 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部